ATDR

SajatosEnaplo


Részletes kereső

Magyarorszag.hu

Kormany.hu

Kozadat.hu

Új atomerőművi blokkok létesítésének hatósági felügyelete

Az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény szerint az atomenergia alkalmazása kizárólag a jogszabályokban meghatározott engedélyek birtokában és folyamatos hatósági felügyelet mellett történhet. A magyarországi nukleáris létesítmények engedélyezési rendszerének két fő jellemzője van:

  • Elosztott hatósági rendszer, azaz a nukleáris létesítmények egyes szakkérdései több különböző hatóság hatáskörébe tartozik. Például a nukleáris biztonsági, védettségi és biztosítéki ügyekért az Országos Atomenergia Hivatal (a továbbiakban: OAH) felel, de a környezetvédelmi kérdések a kormányhivatalok hatáskörébe tartoznak. A különböző hatóságokközötti együttműködést törvények és kormányrendeletek határozzák meg, amelyeket eseténként kiegészítenek a hatóságokközötti együttműködési megállapodások.

  • Többlépcsős engedélyezési rendszer, ami azt jelenti, hogy egy új nukleáris létesítmény projekt előkészítése, tervezése, kivitelezése és üzembehelyezése egymásra épülő engedélyezési lépésekkel történik. Megjegyzendő, hogy az elosztott hatósági rendszer miatt az új nukleáris létesítmények egyes szakkérdései több különböző hatóság hatáskörébe tartozik. Engedélyezési eljárások esetén ez úgy valósul meg, hogy az érintett hatóságok szakhatóságként vesznek részt az eljárásban, és vizsgálják a hatáskörükbe tartozó szakkérdést.

Az egyes hatóságok saját engedélyezési eljárásaikban adják ki a szükséges engedélyeket, és szakhatóságként érvényesítik a saját szakterületi szempontjaikat más hatóságok eljárásaiban. Az atomerőmű létesítésének és működésének nukleáris biztonsági, védettségi és biztosítékiengedélyezése az Országos Atomenergia Hivatal feladata, ahogy a létesítmény rendszer, rendszerelem és építmény szintű (a továbbiakban: RRÉ) engedélyezése is.

Az Országos Atomenergia Hivatalhoz az új paksi blokkok nukleáris biztonsági engedélyezéséhez kapcsolódóan várhatóan tíz létesítményszintű „nagy” és akár több ezer további, „kisebb” rendszer-, illetve rendszerelem-szintű engedélykérelem (pl. építési, gyártási, szerelési engedély) fog érkezni. Emellett az OAH-nak a nukleáris védettségi és a biztosítéki területeken is lesznek engedélyezési feladatai.

A létesítményszintű eljárások követik a nukleáris létesítmény életciklusát. Ennek megfelelően értékelni kell a telephely megfelelőségét, mielőtt a beruházás érdemi része elkezdődik, teljes körűen ki kell dolgozni az atomerőmű műszaki terveit és biztonsági elemzéseit, amelyeket a hatóság felülvizsgál és megfelelőségük esetén kiadja a létesítési engedélyt. A felépített létesítményt üzembe kell helyezni, ez a kiépített rendszerek működőképességének vizsgálatából, ezt követően –a nukleáris üzemanyagot tartalmazó fűtőelemkötegek berakásával – egy sor mérés elvégzéséből áll. Amennyiben minden a biztonsági elemzéseknek és a terveknek megfelelően működik, összhangban a követelményekkel, akkor kaphat hosszabb távra üzemeltetési engedélyt a reaktorblokk. A kibocsátott engedélyek szerinti működésről az OAH ellenőrzések keretében győződik meg.

Az RRÉ szintű engedélyezés úgy került kialakításra, hogy minden jelentős tervezési, gyártási és telepítési szakaszban legyen hatósági jóváhagyási lépés. A következő engedélyezési lépéseket a 118/2011. (VII. 11.) Korm. rendelet és mellékletei, a Nukleáris Biztonsági Szabályzat (a továbbiakban: NBSZ) írja le:

  • Gyártási engedély (NBSZ 1.3.2. fejezet)
  • Beszerzési engedély (NBSZ 1.3.3. fejezet)
  • Összeszerelési engedély (NBSZ 1.3.4. fejezet)
  • Üzemeltetési engedély (NBSZ 1.3.5. fejezet)
  • Építési vagy bontási engedély (NBSZ 1.5.2. fejezet)
  • Használati engedély (NBSZ 1.5.3. fejezet)
  • Felvonók építési vagy bontási engedélye (NBSZ 1.5.4. fejezet)
  • Felvonók használatbavételi engedélye (NBSZ 1.5.5. fejezet)

Az egyes engedélytípusokra külön szabályok vonatkoznak arra vonatkozóan, hogyan és mikor adhatók ki.

Fontos megjegyezni, hogy az érdemi kivitelezési tevékenységekre a létesítési engedély önmagában nem jogosít fel. Ehhez további RRÉ szintű engedélyek (építési, gyártási, szerelési, stb.) szükségesek. Ezen további RRÉ engedélyek többsége csak a létesítési engedély kiadását követően szerezhetők meg, amely alól kivételt képeznek a területelőkészítő tevékenységek. Ezen felül a létesítési engedély alapján csak a nukleáris üzemanyag használatát nem igénylő üzembehelyezési tevékenységek végezhetők el.Egy nukleáris létesítmény telephelyének vizsgálata és értékelése során az adott telephelyet abból a szempontból kell értékelni, hogy alkalmas-e nukleáris létesítmény befogadására. A telephely vizsgálata és értékelése keretében a fentieken túl meg kell határozni minden olyan telephelyjellemzőt, amelyet a létesítmény tervezése során figyelembe kell venni.

A telephely-engedélyezés első eljárása, vagyis a telephely vizsgálatára és értékelésére vonatkozó program önálló eljárásban történő hatósági jóváhagyása azt a célt szolgálja, hogy a telephelyjellemzők meghatározása szisztematikusan, megtervezett módon történjen, a program kiterjedjen minden vizsgálandó szakterületre, illetve, hogy a vizsgálati és értékelési módszerek alkalmasságának megítélése még a vizsgálatok megkezdése előtt megtörténjen.

A telephely engedélyezésének második eljárása szerinti kérelem, vagyis a telephelyengedély iránti kérelem már a jóváhagyott programban előírt vizsgálatok és értékelések végrehajtását követően nyújtható be a hatósághoz.

A telephely-engedélyezéssel kapcsolatos részletes követelményeket a 118/2011 (VII. 11.) Korm. rendelet 17. § (1) a)-b) pontjai és a 19. §-a, valamint a Nukleáris Biztonsági Szabályzatok (NBSZ) 1.2.2.0100. - 1.2.2.0800. pontjai tartalmazzák.

Telephely-vizsgálati és értékelési engedélyezési eljárás

A telephely-vizsgálati és értékelési engedély iránti kérelemben be kell mutatni a telephelyvizsgálat és értékelés programját, valamint annak részeként az alkalmazni kívánt módszereket és elméleti megfontolásokat, és igazolni kell, hogy a telephelyjellemzők meghatározására, vizsgálatára és értékelésére kidolgozott módszerek alkalmasak a tervezéshez szükséges, telephellyel összefüggő adatok, valamint a telephely alkalmasságának megállapítására. A kérelemhez mellékelni kell a telephely-vizsgálati és értékelési programot.

A jogerős telephely-vizsgálati és értékelési engedély kiadásával a nukleáris biztonsági hatóság a telephely-vizsgálati és értékelési program szerinti módszerek, valamint elméleti megfontolások megfelelőségét fogadja el, és a telephely-vizsgálati és értékelési program alapján szükséges további vizsgálatok elvégzésére jogosít fel. A telephely-vizsgálati és értékelési engedély a telephelyengedély jogerőre emelkedéséig, de legfeljebb a kiadásától számított 5 évig hatályos.

Az MVM Paks II. Zrt. 2014. április 11-én benyújtotta az OAH-hoz az új blokkok telephely-vizsgálati és értékelési engedélye iránti kérelmét. Az engedélykérelem (továbbiakban: program) elbírálása során az OAH a programban foglalt vizsgálati és értékelési módszereket, elméleti megfontolásokat értékelte abból a szempontból, hogy azok alkalmasak és elégségesek-e a telephelyjellemzők meghatározására, a telephely alkalmasságának megítélésére és ezeken keresztül a telephelyengedély-kérelem megalapozására. A program az alábbi szakterületekre terjed ki:

•        a telephely földrajzi vizsgálata és értékelése;
•        az ember okozta veszélyek;
•        földtudomány;
•        geotechnika és hidrogeológia;
•        hidrológia;
•        meteorológia;
•        a radioaktív kibocsátások terjedésének értékeléséhez, illetve a baleset-elhárítási intézkedések tervezéséhez szükséges adatok megállapítása.

Az eljárásban a Magyar Bányászati és Földtani Hivatal Pécsi Bányakapitánysága szakhatóságként vett részt, a földtani, bányászati és műszaki biztonsági követelményeknek való megfelelést vizsgálta.
Az eljárás keretében az OAH közmeghallgatást tartott, melynek jegyzőkönyvét honlapján tette közzé.

Az OAH Tudományos Tanácsa szakvéleménnyel támogatta a kérelem elbírálását, amelyben javasolta a program elfogadását.

A beadvány elbírálását követően, 2014. november 14-én az OAH a HA5919 számú határozatával telephely-vizsgálati és értékelési engedélyt adott az MVM Paks II. Zrt.-nek.

Telephely-engedélyezési eljárás

A telephelyengedély iránti kérelemben igazolni kell, hogy az NBSZ 7. kötet szerinti létesítést kizáró telephelyjellemzők nem állnak fenn, valamint be kell mutatni a telephely-vizsgálati és értékelési engedély szerinti program végrehajtását és a telephellyel összefüggő tervezési adatok meghatározását. A kérelemhez mellékelni kell a telephely-vizsgálati és értékelési program eredményeit bemutató komplex zárójelentést. A komplex zárójelentés részeként vagy attól független dokumentumban be kell mutatni a telephelyjellemzők származtatását és azok meghatározásának megalapozottságát.

A telephelyengedély kiadásával a nukleáris biztonsági hatóság a létesítést kizáró telephelyjellemzők hiányának igazolását, a telephelyvizsgálat lefolytatásának, a telephelyvizsgálat alapján megállapított adatok értékelésének és az értékelésből származtatott, telephellyel összefüggő tervezési adatok meghatározásának megfelelőségét, valamint a telephely alkalmasságát fogadja el. A telephelyengedély a létesítési engedély jogerőre emelkedéséig, de legfeljebb a kiadásától számított 5 évig hatályos.

A nukleáris védettségi engedélyezés keretében a tervezett nukleáris létesítmény esetében a kötelezett kérelmezi az OAH-nál a tervezési alapfenyegetettség megállapítását. A kérelemben be kell mutatni a telephely alkalmasságának fizikai védelmi szempontú elemzését.

Az MVM Paks II. Zrt. 2016. október 27-én benyújtotta az OAH-hoz a Telephelyengedély-kérelmét. A telephely engedélyezési eljárás megindításáról az OAH hirdetmény útján tájékoztatta az eljárás ügyfeleit és a lakosságot.

Az engedélyes az engedélyezési dokumentáció nyilvánosság számára elérhető részeit a következő helyen tette közzé: http://www.mvmpaks2.hu/hu/Kozerdeku/KozerdekuDokumentumok/telephely_engedelyezes/Lapok/default.aspx

Az eljárás részeként az OAH közmeghallgatást tartott 2016. december 13-án 16:00 órai kezdettel Pakson a Csengey Dénes Kulturális Központban. A közmeghallgatás célja, hogy az ügyfelek mellett az eljárás iránt érdeklődők megismerhessék az eljárás tárgyát és menetét, valamint ezzel kapcsolatosan kifejthessék álláspontjukat, feltehessék kérdéseiket. A közmeghallgatásról szóló hirdetmény, az OAH és az MVM Paks II. Zrt. által készített közérthető összefoglalók, valamint a közmeghallgatás jegyzőkönyve az OAH honlapján megtekinthetők. Az OAH 2017. március 30-án telephelyengedélyt adott az MVM Paks II. Zrt.-nek. A P2-HA0008 számú határozat elérhető az OAH honlapján.

Az Atv. 17. § (8) bekezdése, illetve a 118/2011 (VII.11) Korm.rendelet 21/E §-a alapján a nukleáris létesítmény létesítési engedélyezési eljárásának megindítása előtt a nukleáris létesítmény engedélyese az előzetes biztonsági tájékoztató (EBT) benyújtásával tájékoztathatja az atomenergia-felügyeleti szervet (OAH) a tervezett nukleáris létesítmény biztonsági követelményeknek való előzetes megfeleléséről. Az EBT benyújtásával a létesítési engedélyezési eljárás időtartama 18 hónapról 12 hónapra csökken. Az eljárás indokolt esetben, legfeljebb három hónappal hosszabbítható meg (Atv. 12/B. § (1)).

A létesítési engedélykérelemben igazolni kell, hogy a telephelyen a bemutatott nukleáris létesítmény felépíthető és biztonságosan üzemeltethető, a telephelyjellemzőket teljes körűen figyelembe vették és a külső veszélyeztető tényezőkkel szemben a létesítmény megfelelő védelemmel rendelkezik.

A létesítési engedélykérelemhez az engedélyes mellékeli az Előzetes Biztonsági Jelentést (EBJ) és a műszaki megalapozást. Az EBJ-nek és a megalapozó dokumentációnak olyan részletesnek kell lennie, hogy a hatóság további dokumentáció felülvizsgálata nélkül meg tudjon győződni a követelmények teljesüléséről. Az engedélykérelem alapján a nukleáris biztonsági hatóság meghatározza az ellenőrzési célra felhasználható visszatartási pontokat (lásd: NBSZ 9.3.4.0400. pontja) és megtervezi az ellenőrzéseit. (A létesítési engedélyezéssel kapcsolatos részletes követelményeket az NBSZ 1.2.3.0100. - 1.2.3.0600. pontjai tartalmazzák.)

Az engedélyes benyújtotta - 2015. szeptember 1-én - az új atomerőművi blokkokról készült Előzetes Biztonsági Tájékoztatót, amely által az OAH szakemberei felkészülési információhoz jutottak a tervezett atomerőműről a létesítési engedélykérelem elbírálásához. Az EBT-ben a tervezett atomerőművel azonos típusú, üzemelő vagy létesítés alatt álló blokkra vonatkozó információkat felhasználva mutatja be az engedélyes a blokktípus hazai követelményeknek való előzetes megfelelését, illetve az azoktól való esetleges eltéréseket.

Ezt követően a Paks II. Atomerőmű Zrt. - 2020. június 30-án - benyújtotta a paksi telephelyen létesítendő 5. és 6. atomerőművi blokkok létesítési engedélye iránti kérelmét. Az engedélyezési eljárás 2020. július 1-jén indult, amelynek lefolytatására az OAH-nak 12 hónapja van - ez szükség szerint 3 hónappal hosszabbítható - ahol is arról kell döntenie, hogy a jogszabályoknak megfelelő módon, biztonságosan felépíthetők és üzemeltethetők lesznek-e az új atomerőművi blokkok.

A Hivatal már a benyújtást megelőzően, előzetesen kialakította a létesítésiengedély-kérelem feldolgozását célzó munkaprogramot, amely az engedélyes által benyújtott - több mint 37 000 oldalnyi Előzetes Biztonsági Jelentés és további 40 000 oldalnyi - dokumentáció teljeskörű feldolgozásának ütemezett és szakszerű elbírálását segíti. A 2020. július 6-án tartott hatósági értekezleten a munkatervet kidolgozó operatív irányítás részletesen bemutatta a létesítésiengedély-kérelem értékelésében, illetve a munka támogatásában részt vevők számára a munkatervben meghatározott szervezeti hátteret, a munkafolyamatokat, valamint a határidőket és a feladatokat. Fichtinger Gyula, az OAH főigazgatója kiemelte: az Országos Atomenergia Hivatal 2009 óta készül az új atomerőművi blokkok létesítésével összefüggő hatósági feladatokra. Most, hogy beérkezett az OAH eddigi történetének legnagyobb engedélykérelme, az első pillanattól kezdve megfeszített munka vár mindenkire, s ez a feladat prioritást élvez.

A feladat összetettségét jól jelzi, hogy az eljárás alatt a 180 fős szervezet több mint a fele közvetlenül részt vesz az engedélyezéshez kapcsolódó munkában. (Emellett a hivatalnak biztosítania kell az összes többi hatósági tevékenység ellátását, így továbbra is felügyeli a hazai nukleáris létesítmények és radioaktívhulladék-tárolók üzemeltetését, valamint az atomenergia egyéb felhasználását, ellátja nemzetközi kötelezettségeit.) A hatékonyság érdekében 15 szakterületi értékelőcsoportban zajlik a beadvány szakmai értékelése, az operatív irányítás adja ki a feladatokat, illetve ez a szervezeti egység fogja össze az értékelést is. Számos kontrollmechanizmust építettek a rendszerbe, ezen kívül minőségellenőr és stratégiai felügyelet is segíti a feladatok magas színvonalú elvégzését. A különböző értékelőcsoportok már megkezdték a hazai és nemzetközi külső szakértők körének felmérését és bevonását. Ezzel egyidőben az OAH felvette a kapcsolatot az engedélyezéshez kapcsolódó szakhatóságokkal (BM OKF, Baranya Megyei Kormányhivatal), illetve ennek mentén a hivatalosan kezdeményezte, hogy a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség (NAÜ) 2020. év végi kezdettel indítsa el az úgynevezett „Technical Safety Review” (Műszaki Biztonsági Áttekintés) misszióját.

A misszió célja, hogy az OAH megbízásából, a NAÜ koordinálásában egy független nemzetközi szakértőcsoport is értékjelje a létesítésiengedély-kérelem alapját képező Előzetes Biztonsági Jelentést. Az értékelési folyamat során azt vizsgálja a szakértői csoport, hogy a Paksra tervezett új blokkok megfelelnek-e a NAÜ biztonsági szabványainak, és az észrevételeiről jelentést készít, amelyet az OAH az engedélyezési eljárás során figyelembe vesz.

Az OAH a létesítési engedélyezési eljárás alatt is folyamatosan nyomon követi, ellenőrzi és értékeli a Paks II. Zrt. tevékenységét. A Hivatal eddig is számos ellenőrzést végzett, többek között a tervellenőrzés, beszállító felügyelet, képzések, irányítási rendszer fejlesztése területén, valamint kiemelten figyelte a helyszíni tevékenységeket, így a felvonulási épületek kivitelezését és a helyszíni geotechnikai vizsgálatok végrehajtását. Továbbá, kiemelt figyelmet szentel - a beruházási terület szomszédságában üzemelő - Paksi Atomerőmű, valamint a Kiégett Kazetták Átmeneti Tárolója is biztonságosan működjön a létesítés ideje alatt.

Az engedélyezés előrehaladtával, akár mintegy száz engedélyezési eljárás zajlik majd le párhuzamosan a Hivatalban, amelyek egy részét már a létesítési engedély kiadása előtt el kell bírálni, másik részüknél csak a létesítési engedély kiadását követően dönthet az OAH. Ugyanis a Nukleáris Biztonsági Szabályzatok (NBSZ) idei módosítása szerint a létesítésiengedély-kérelem benyújtását követően legkorábban három hónappal később lehet benyújtani építési engedélykérelmeket bizonyos terület-előkészítő munkálatokra (pl. talajszilárdítás, talajkiemelés, résfalazás), valamint a hosszú gyártási idejű berendezések (pl. reaktortartály) gyártására vonatkozó engedélykérelmeket. Fontos hangsúlyozni, hogy ezen engedélyek birtokában is csak saját kockázatára végezhet az engedélyes munkát, mivel a létesítésiengedély-kérelem vizsgálata során felmerülő észrevételek befolyásolhatják a többi engedélyezési eljárást (így például szükség esetén akár módosíthatók vagy visszavonhatók a már kiadott engedélyek). A nukleáris biztonság szempontjából fontos építmények építési engedélyezési eljárása is megindulhat a három hónapos határidőt követően, azonban ezen engedélyeket az OAH a létesítési engedély kiadása előtt nem adhatja ki.
Az engedély iránti kérelemben igazolni kell, hogy a nukleáris létesítmény a tervezői szándéknak megfelelően készült el, a megvalósult állapot összhangban van a jogszabályokban előírt követelményekkel. Az engedély iránti kérelemhez mellékelni kell a Végleges Biztonsági Jelentés előzetes változatát.

Az üzembe helyezési engedély feljogosít:

·        a fűtőelemkötegek első berakására az atomreaktorba,

·        a nukleáris létesítmény üzembe helyezési programjának végrehajtására,

·        a nukleáris biztonság szempontjából fontos rendszerek, rendszerelemek aktív körülmények közötti próbáinak elvégzésére,

·         az atomerőművi blokk névleges teljesítményen történő üzemeltetésére az üzembe helyezési program sikeres végrehajtását követő időponttól az engedélyben meghatározott időtartamig.

Az üzembe helyezési engedély a kiadásától számított 12 hónapig hatályos. Az üzembe helyezési engedélyezéssel kapcsolatos részletes követelményeket az NBSZ 1.2.4.0100. - 1.2.4.0600. pontjai tartalmazzák.

A nukleáris biztosítéki engedélyezés célja a nukleáris fegyverek (további) elterjedésének – a nukleáris anyagok nem békés célú felhasználásának – megelőzése, felismerése és megakadályozása.

A megelőzés létesítményi szinten a nukleáris fegyverkezés megakadályozását elősegítő, ún. proliferáció-álló műszaki megoldásokkal, a nukleáris anyagok szigorú nyilvántartásának megkövetelésével, adatszolgáltatási kötelezettségek előírásával és hatósági ellenőrzésével, így az eltérítés és/vagy visszaélés korai felismerésének nagy valószínűsége miatti elrettentéssel valósítható meg.

A létesítményi szintű biztosítéki rendszerrel kapcsolatos olyan alapvető jogszabályi követelményeket, amelyeket már a tervezés során figyelembe kell venni, az OAH Sg-2. sz. útmutatója – Új atomerőművi blokk biztosítéki (Safeguards) követelményeinek teljesítéséhez – foglalja össze.

Az első biztosítéki nyilvántartásba vételre irányuló kérelmet az engedélyesnek a fűtőelemkötegek létesítménybe érkezése előtt legalább 7 hónappal be kell nyújtania.

Az engedély iránti kérelemben össze kell foglalni az üzembe helyezési program végrehajtása során szükségessé vált, a Végleges Biztonsági Jelentést érintő változtatásokat, igazolni kell, hogy biztosított a nukleáris létesítményben keletkező radioaktív hulladék – ideértve atomreaktorok esetén a kiégett fűtőelemkötegeket – biztonságos, a tudomány legújabb, igazolt eredményeivel, a nemzetközi elvárásokkal, tapasztalatokkal összhangban levő átmeneti tárolása vagy végleges elhelyezése.

Az üzemeltetési engedély birtokában a nukleáris létesítmény az engedélyben meghatározott feltételekkel és ideig üzemben tartható. A nukleáris biztonsági hatóság az adott nukleáris létesítmény üzemeltetési sajátosságait és egyéb körülményeket figyelembe véve szabja meg az üzemeltetési engedély időbeli hatályát, de az nem lehet hosszabb a nukleáris létesítmény tervezett üzemidejénél. Az üzemeltetési engedélyezéssel kapcsolatos részletes követelményeket az NBSZ 1.2.5.0100. - 1.2.5.0800. pontjai tartalmazzák.