ATDR

SajatosEnaplo


Hirdetmények

Nincs aktuális hirdetmény!


ÖSSZES HIRDETMÉNY
Részletes kereső

Magyarorszag.hu

Kozadat.hu

Új atomerőművi blokkok létesítésének hatósági felügyelete

Az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény szerint az atomenergia alkalmazása kizárólag a jogszabályokban meghatározott engedélyek birtokában és folyamatos hatósági felügyelet mellett történhet. A magyarországi nukleáris létesítmények engedélyezési rendszerének két fő jellemzője van:

  • Elosztott hatósági rendszer, azaz a nukleáris létesítmények egyes szakkérdései több különböző hatóság hatáskörébe tartozik. Például a nukleáris biztonsági, védettségi és biztosítéki ügyekért az Országos Atomenergia Hivatal (a továbbiakban: OAH) felel, de a környezetvédelmi kérdések a kormányhivatalok hatáskörébe tartoznak. A különböző hatóságokközötti együttműködést törvények és kormányrendeletek határozzák meg, amelyeket eseténként kiegészítenek a hatóságokközötti együttműködési megállapodások.

  • Többlépcsős engedélyezési rendszer, ami azt jelenti, hogy egy új nukleáris létesítmény projekt előkészítése, tervezése, kivitelezése és üzembehelyezése egymásra épülő engedélyezési lépésekkel történik. Megjegyzendő, hogy az elosztott hatósági rendszer miatt az új nukleáris létesítmények egyes szakkérdései több különböző hatóság hatáskörébe tartozik. Engedélyezési eljárások esetén ez úgy valósul meg, hogy az érintett hatóságok szakhatóságként vesznek részt az eljárásban, és vizsgálják a hatáskörükbe tartozó szakkérdést.

Az egyes hatóságok saját engedélyezési eljárásaikban adják ki a szükséges engedélyeket, és szakhatóságként érvényesítik a saját szakterületi szempontjaikat más hatóságok eljárásaiban. Az atomerőmű létesítésének és működésének nukleáris biztonsági, védettségi és biztosítékiengedélyezése az Országos Atomenergia Hivatal feladata, ahogy a létesítmény rendszer, rendszerelem és építmény szintű (a továbbiakban: RRÉ) engedélyezése is.

Az Országos Atomenergia Hivatalhoz az új paksi blokkok nukleáris biztonsági engedélyezéséhez kapcsolódóan várhatóan tíz létesítményszintű „nagy” és akár több ezer további, „kisebb” rendszer-, illetve rendszerelem-szintű engedélykérelem (pl. építési, gyártási, szerelési engedély) fog érkezni. Emellett az OAH-nak a nukleáris védettségi és a biztosítéki területeken is lesznek engedélyezési feladatai.

A létesítményszintű eljárások követik a nukleáris létesítmény életciklusát. Ennek megfelelően értékelni kell a telephely megfelelőségét, mielőtt a beruházás érdemi része elkezdődik, teljes körűen ki kell dolgozni az atomerőmű műszaki terveit és biztonsági elemzéseit, amelyeket a hatóság felülvizsgál és megfelelőségük esetén kiadja a létesítési engedélyt. A felépített létesítményt üzembe kell helyezni, ez a kiépített rendszerek működőképességének vizsgálatából, ezt követően –a nukleáris üzemanyagot tartalmazó fűtőelemkötegek berakásával – egy sor mérés elvégzéséből áll. Amennyiben minden a biztonsági elemzéseknek és a terveknek megfelelően működik, összhangban a követelményekkel, akkor kaphat hosszabb távra üzemeltetési engedélyt a reaktorblokk. A kibocsátott engedélyek szerinti működésről az OAH ellenőrzések keretében győződik meg.

Az RRÉ szintű engedélyezés úgy került kialakításra, hogy minden jelentős tervezési, gyártási és telepítési szakaszban legyen hatósági jóváhagyási lépés. A következő engedélyezési lépéseket a 118/2011. (VII. 11.) Korm. rendelet és mellékletei, a Nukleáris Biztonsági Szabályzat (a továbbiakban: NBSZ) írja le:

  • Gyártási engedély (NBSZ 1.3.2. fejezet)
  • Beszerzési engedély (NBSZ 1.3.3. fejezet)
  • Összeszerelési engedély (NBSZ 1.3.4. fejezet)
  • Üzemeltetési engedély (NBSZ 1.3.5. fejezet)
  • Építési vagy bontási engedély (NBSZ 1.5.2. fejezet)
  • Használati engedély (NBSZ 1.5.3. fejezet)
  • Felvonók építési vagy bontási engedélye (NBSZ 1.5.4. fejezet)
  • Felvonók használatbavételi engedélye (NBSZ 1.5.5. fejezet)

Az egyes engedélytípusokra külön szabályok vonatkoznak arra vonatkozóan, hogyan és mikor adhatók ki.

Fontos megjegyezni, hogy az érdemi kivitelezési tevékenységekre a létesítési engedély önmagában nem jogosít fel. Ehhez további RRÉ szintű engedélyek (építési, gyártási, szerelési, stb.) szükségesek. Ezen további RRÉ engedélyek többsége csak a létesítési engedély kiadását követően szerezhetők meg, amely alól kivételt képeznek a területelőkészítő tevékenységek. Ezen felül a létesítési engedély alapján csak a nukleáris üzemanyag használatát nem igénylő üzembehelyezési tevékenységek végezhetők el.Egy nukleáris létesítmény telephelyének vizsgálata és értékelése során az adott telephelyet abból a szempontból kell értékelni, hogy alkalmas-e nukleáris létesítmény befogadására. A telephely vizsgálata és értékelése keretében a fentieken túl meg kell határozni minden olyan telephelyjellemzőt, amelyet a létesítmény tervezése során figyelembe kell venni.

A telephely-engedélyezés első eljárása, vagyis a telephely vizsgálatára és értékelésére vonatkozó program önálló eljárásban történő hatósági jóváhagyása azt a célt szolgálja, hogy a telephelyjellemzők meghatározása szisztematikusan, megtervezett módon történjen, a program kiterjedjen minden vizsgálandó szakterületre, illetve, hogy a vizsgálati és értékelési módszerek alkalmasságának megítélése még a vizsgálatok megkezdése előtt megtörténjen.

A telephely engedélyezésének második eljárása szerinti kérelem, vagyis a telephelyengedély iránti kérelem már a jóváhagyott programban előírt vizsgálatok és értékelések végrehajtását követően nyújtható be a hatósághoz.

A telephely-engedélyezéssel kapcsolatos részletes követelményeket a 118/2011 (VII. 11.) Korm. rendelet 17. § (1) a)-b) pontjai és a 19. §-a, valamint a Nukleáris Biztonsági Szabályzatok (NBSZ) 1.2.2.0100. - 1.2.2.0800. pontjai tartalmazzák.

Telephely-vizsgálati és értékelési engedélyezési eljárás

A telephely-vizsgálati és értékelési engedély iránti kérelemben be kell mutatni a telephelyvizsgálat és értékelés programját, valamint annak részeként az alkalmazni kívánt módszereket és elméleti megfontolásokat, és igazolni kell, hogy a telephelyjellemzők meghatározására, vizsgálatára és értékelésére kidolgozott módszerek alkalmasak a tervezéshez szükséges, telephellyel összefüggő adatok, valamint a telephely alkalmasságának megállapítására. A kérelemhez mellékelni kell a telephely-vizsgálati és értékelési programot.

A jogerős telephely-vizsgálati és értékelési engedély kiadásával a nukleáris biztonsági hatóság a telephely-vizsgálati és értékelési program szerinti módszerek, valamint elméleti megfontolások megfelelőségét fogadja el, és a telephely-vizsgálati és értékelési program alapján szükséges további vizsgálatok elvégzésére jogosít fel. A telephely-vizsgálati és értékelési engedély a telephelyengedély jogerőre emelkedéséig, de legfeljebb a kiadásától számított 5 évig hatályos.

Az MVM Paks II. Zrt. 2014. április 11-én benyújtotta az OAH-hoz az új blokkok telephely-vizsgálati és értékelési engedélye iránti kérelmét. Az engedélykérelem (továbbiakban: program) elbírálása során az OAH a programban foglalt vizsgálati és értékelési módszereket, elméleti megfontolásokat értékelte abból a szempontból, hogy azok alkalmasak és elégségesek-e a telephelyjellemzők meghatározására, a telephely alkalmasságának megítélésére és ezeken keresztül a telephelyengedély-kérelem megalapozására. A program az alábbi szakterületekre terjed ki:

•        a telephely földrajzi vizsgálata és értékelése;
•        az ember okozta veszélyek;
•        földtudomány;
•        geotechnika és hidrogeológia;
•        hidrológia;
•        meteorológia;
•        a radioaktív kibocsátások terjedésének értékeléséhez, illetve a baleset-elhárítási intézkedések tervezéséhez szükséges adatok megállapítása.

Az eljárásban a Magyar Bányászati és Földtani Hivatal Pécsi Bányakapitánysága szakhatóságként vett részt, a földtani, bányászati és műszaki biztonsági követelményeknek való megfelelést vizsgálta.
Az eljárás keretében az OAH közmeghallgatást tartott, melynek jegyzőkönyvét honlapján tette közzé.

Az OAH Tudományos Tanácsa szakvéleménnyel támogatta a kérelem elbírálását, amelyben javasolta a program elfogadását.

A beadvány elbírálását követően, 2014. november 14-én az OAH a HA5919 számú határozatával telephely-vizsgálati és értékelési engedélyt adott az MVM Paks II. Zrt.-nek.

Telephely-engedélyezési eljárás

A telephelyengedély iránti kérelemben igazolni kell, hogy az NBSZ 7. kötet szerinti létesítést kizáró telephelyjellemzők nem állnak fenn, valamint be kell mutatni a telephely-vizsgálati és értékelési engedély szerinti program végrehajtását és a telephellyel összefüggő tervezési adatok meghatározását. A kérelemhez mellékelni kell a telephely-vizsgálati és értékelési program eredményeit bemutató komplex zárójelentést. A komplex zárójelentés részeként vagy attól független dokumentumban be kell mutatni a telephelyjellemzők származtatását és azok meghatározásának megalapozottságát.

A telephelyengedély kiadásával a nukleáris biztonsági hatóság a létesítést kizáró telephelyjellemzők hiányának igazolását, a telephelyvizsgálat lefolytatásának, a telephelyvizsgálat alapján megállapított adatok értékelésének és az értékelésből származtatott, telephellyel összefüggő tervezési adatok meghatározásának megfelelőségét, valamint a telephely alkalmasságát fogadja el. A telephelyengedély a létesítési engedély jogerőre emelkedéséig, de legfeljebb a kiadásától számított 5 évig hatályos.

A nukleáris védettségi engedélyezés keretében a tervezett nukleáris létesítmény esetében a kötelezett kérelmezi az OAH-nál a tervezési alapfenyegetettség megállapítását. A kérelemben be kell mutatni a telephely alkalmasságának fizikai védelmi szempontú elemzését.

Az MVM Paks II. Zrt. 2016. október 27-én benyújtotta az OAH-hoz a Telephelyengedély-kérelmét. A telephely engedélyezési eljárás megindításáról az OAH hirdetmény útján tájékoztatta az eljárás ügyfeleit és a lakosságot.

Az engedélyes az engedélyezési dokumentáció nyilvánosság számára elérhető részeit a következő helyen tette közzé: http://www.mvmpaks2.hu/hu/Kozerdeku/KozerdekuDokumentumok/telephely_engedelyezes/Lapok/default.aspx

Az eljárás részeként az OAH közmeghallgatást tartott 2016. december 13-án 16:00 órai kezdettel Pakson a Csengey Dénes Kulturális Központban. A közmeghallgatás célja, hogy az ügyfelek mellett az eljárás iránt érdeklődők megismerhessék az eljárás tárgyát és menetét, valamint ezzel kapcsolatosan kifejthessék álláspontjukat, feltehessék kérdéseiket. A közmeghallgatásról szóló hirdetmény, az OAH és az MVM Paks II. Zrt. által készített közérthető összefoglalók, valamint a közmeghallgatás jegyzőkönyve az OAH honlapján megtekinthetők. Az OAH 2017. március 30-án telephelyengedélyt adott az MVM Paks II. Zrt.-nek. A P2-HA0008 számú határozat elérhető az OAH honlapján.

Az Atv. 17. § (8) bekezdése, illetve az 1/2022. (IV. 29.) OAH rendelet 24. §-a alapján a nukleáris létesítmény létesítési engedélyezési eljárásának megindítása előtt a nukleáris létesítmény engedélyese az előzetes biztonsági tájékoztató (EBT) benyújtásával tájékoztathatja az atomenergia-felügyeleti szervet (OAH) a tervezett nukleáris létesítmény biztonsági követelményeknek való előzetes megfeleléséről. Az EBT benyújtásával a létesítési engedélyezési eljárás időtartama 18 hónapról 12 hónapra csökken. Az eljárás indokolt esetben, legfeljebb három hónappal hosszabbítható meg (Atv. 12/B. § (1)).

A létesítésiengedély-kérelemben igazolni kell, hogy a telephelyen a bemutatott nukleáris létesítmény felépíthető és biztonságosan üzemeltethető, a telephelyjellemzőket teljeskörűen figyelembe vették és a külső veszélyeztető tényezőkkel szemben a létesítmény megfelelő védelemmel rendelkezik.

A létesítésiengedély-kérelemhez az engedélyes mellékeli az Előzetes Biztonsági Jelentést (EBJ) és a műszaki megalapozást. Az EBJ-nek és a megalapozó dokumentációnak olyan részletesnek kell lennie, hogy a hatóság további dokumentáció felülvizsgálata nélkül meg tudjon győződni a követelmények teljesüléséről. Az engedélykérelem alapján a nukleáris biztonsági hatóság meghatározza az ellenőrzési célra felhasználható visszatartási pontokat (lásd: Nukleáris Biztonsági Szabályzatok [NBSZ] 9.3.4.0400. pontja) és megtervezi az ellenőrzéseit. (A létesítési engedélyezéssel kapcsolatos részletes követelményeket az NBSZ 1.2.3.0100. - 1.2.3.0600. pontjai tartalmazzák.)

A Paks II. Atomerőmű Zrt. (Paks II. Zrt.) mint engedélyes benyújtotta – 2015. szeptember 1-én – az új atomerőművi blokkokról készült EBT-t, amely által az OAH szakemberei felkészülési információhoz jutottak a tervezett atomerőműről a létesítésiengedély-kérelem elbírálásához. Az EBT-ben a tervezett atomerőművel azonos típusú, üzemelő vagy létesítés alatt álló blokkra vonatkozó információkat felhasználva mutatja be az engedélyes a blokktípus hazai követelményeknek való előzetes megfelelését, illetve az azoktól való esetleges eltéréseket.

Ezt követően a Paks II. Zrt. – 2020. június 30-án – benyújtotta a paksi telephelyen létesítendő 5. és 6. atomerőművi blokkok létesítési engedélye iránti kérelmét. Ez alapján 2020. július 1-jén indult el az engedélyezési eljárás, amelynek keretében arról kellett döntenie a hivatalnak, hogy a jogszabályoknak megfelelő módon, biztonságosan felépíthetők és üzemeltethetők lesznek-e az új atomerőművi blokkok.

A hivatal már a benyújtást megelőzően, előzetesen kialakította a létesítésiengedély-kérelem feldolgozását célzó munkaprogramot, amely az engedélyes által benyújtott – több mint 37.000 oldalnyi EBJ, 40.000 oldalnyi megalapozó és kiegészítő dokumentum, és az eljárás során bekért több mint 200.000 oldalnyi – dokumentáció teljes körű, ütemezett és szakszerű feldolgozását és elbírálását segítette. A munkaterv részletesen bemutatta a létesítésiengedély-kérelem értékelésében, illetve a munka támogatásában részt vevők számára a meghatározott szervezeti hátteret, a munkafolyamatokat, valamint a határidőket és a feladatokat. Fichtinger Gyula, az OAH akkori főigazgatója kiemelte: az OAH 2009 óta készült az új atomerőművi blokkok létesítésével összefüggő hatósági feladatokra. A létesítésiengedély-kérelem az OAH eddigi történetének legnagyobb engedélykérelme, az első pillanattól kezdve megfeszített munka várt mindenkire, s ez a feladat prioritást élvezett.

A feladat összetettségét jól jelzi, hogy az eljárás alatt az OAH akkor 180 fős szervezetének több mint a fele közvetlenül részt vett az engedélyezéshez kapcsolódó munkában. (Emellett a hivatalnak biztosítania kellett az összes többi hatósági tevékenység ellátását, tehát a hazai nukleáris létesítmények és radioaktívhulladék-tárolók üzemeltetésének, valamint az atomenergia egyéb felhasználásának felügyeletét, nemzetközi kötelezettségeinek ellátását.) A hatékonyság érdekében 15 szakterületi értékelőcsoportban zajlott a beadvány szakmai értékelése, az operatív irányítás adta ki a feladatokat, illetve ez a szervezeti egység koordinálta az értékelést is. Számos kontrollmechanizmust építettek a rendszerbe, ezen kívül minőségellenőr és stratégiai felügyelet is segítette a feladatok magas színvonalú elvégzését. A különböző értékelőcsoportok hazai és nemzetközi külső szakértőket vontak be az értékelési munkába. Továbbá a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség (NAÜ) 2020. év végi kezdettel indította el a létesítésiengedély-kérelem alapját képező Előzetes Biztonsági Jelentést, valamint a Valószínűségi Biztonsági Elemzéseket értékelő misszióit.

A missziók célja volt, hogy az OAH megbízásából, a NAÜ koordinálásában egy független nemzetközi szakértőcsoport is értékelje a létesítésiengedély-kérelem alapját képező EBJ-t és a hozzátartozó Valószínűségi Biztonsági Elemzéseket. Az értékelési folyamat során azt vizsgálta a szakértői csoport, hogy a Paksra tervezett új blokkok megfelelnek-e a NAÜ biztonsági szabványainak, és az észrevételeiről jelentést készített, amelyet az OAH az engedélyezési eljárás során figyelembe vett.

Az OAH a létesítési engedélyezési eljárás alatt is folyamatosan nyomon követte, ellenőrizte és értékelte Paks II. Zrt. tevékenységét. A hivatal eddig is számos ellenőrzést végzett, többek között a tervellenőrzés, beszállítói felügyelet, képzések, irányítási rendszer fejlesztése területén, valamint kiemelten figyelte a helyszíni tevékenységeket, így a felvonulási épületek kivitelezését és a helyszíni geotechnikai vizsgálatok végrehajtását. Továbbá, kiemelt figyelmet szentelt arra, hogy a beruházási terület szomszédságában üzemelő Paksi Atomerőmű, valamint a Kiégett Kazetták Átmeneti Tárolója is biztonságosan működjön a létesítés ideje alatt.

Az engedélyezés előrehaladtával, több engedélyezési eljárás is zajlott párhuzamosan a hivatalban, amelyek egy részét már a létesítési engedély kiadása előtt el kellett bírálni, másik részüknél csak a létesítési engedély kiadását követően dönthetett az OAH. Az NBSZ szerint a létesítésiengedély-kérelem benyújtását követően legkorábban három hónappal később lehet benyújtani építésiengedély-kérelmeket bizonyos terület-előkészítő munkálatokra (pl. talajszilárdítás, talajkiemelés, résfalazás), valamint a hosszú gyártási idejű berendezések (pl. reaktortartály) gyártására vonatkozó engedélykérelmeket. Fontos hangsúlyozni, hogy ezen engedélyek birtokában is csak saját kockázatára végezhet az engedélyes munkát, mivel a létesítésiengedély-kérelem vizsgálata során felmerülő észrevételek befolyásolhatják a többi engedélyezési eljárást (így például szükség esetén akár módosíthatók vagy visszavonhatók a már kiadott engedélyek). A nukleáris biztonság szempontjából fontos építmények építési engedélyezési eljárása is megkezdődött a három hónapos határidőt követően, azonban ezen engedélyeket az OAH a létesítési engedély kiadása előtt nem adhatta ki.

2022. augusztus 25-én az OAH kiadta Paks II. Zrt. számára a paksi telephelyen létesítendő 5. és 6. blokkok létesítésére és előzetes Nukleárisbaleset-elhárítási Intézkedési Tervére (eNBEIT) vonatkozó engedélyt, valamint határozott ezen atomerőművi blokkok biztonsági övezetének kijelölése tárgyában. A biztonsági övezetnek hármas célja van, biztosítania kell a lakosság védelmét a nukleáris létesítmény normál üzemállapotban történő üzemeltetéséből adódó sugárterheléssel szemben, a nukleáris létesítmény védelmét a környezetükben végzendő emberi tevékenységgel szemben, továbbá a nukleáris létesítmény biztonságos üzemeltethetőségének megalapozásánál figyelembe vett körülmények tartós fennmaradását.

A létesítési engedélyezési eljárás során az OAH megállapította, hogy a benyújtott kérelem nukleáris biztonsági szempontból eleget tesz a hazai jogszabályi követelményeknek. A hatályos jogszabályi környezet értelmében a nukleáris biztonsági hatóság – ha ez a nukleáris létesítmény biztonságának biztosítása érdekében szükséges – határozatában feltételeket és kötelezettségeket határozhat meg, amely lehetőségekkel élt is az OAH. A létesítési engedély 10 évig hatályos.

A terület-előkészítési tevékenységek engedélyezési eljárásai függetlenek a létesítési engedélyezés folyamatától. A talajvízszint feletti talajkiemelés során a termett talajt -5 m mélységig eltávolítják az 5. blokk területén, majd ezt követően kezdődhet meg a talajszilárdítás és a résfalazás. A talajszilárdítás fő feladata a talajfolyósodás megakadályozása és a munkagödör vízzáróságának biztosítása alulról. A résfal fő feladata, hogy biztosítsa a munkagödör vízzáróságát oldalirányból, valamint hogy csökkentse a munkagödör-víztelenítés hatását a meglévő atomerőművi blokkokra. A három beérkezett beadványt az OAH értékelte, az értékelésbe független külső szakértőket is bevont. Az építési engedélyekben az OAH számos további feladatot és megállítási pontot írt elő, amelyek tovább segítik azt, hogy a kiviteli tervezés és kivitelezés nukleáris biztonság szempontjából megfelelően történjen. A terület-előkészítési tevékenység következő fő lépéséhez a tervezett szintig történő talajkiemelés építési engedélyezése szükséges.

Hosszú gyártási idejű berendezések tekintetében Paks II. Zrt. az olvadékcsapdák és a reaktorberendezések részét képző reaktortartályok gyártásiengedély-kérelmét nyújtotta be az OAH-hoz, amelyekre 2022. június 30-án és 2022. augusztus 25-én meg is kapta az engedélyt.

A létesítési engedély kiadását követően nyílt lehetőség több további, a létesítési engedélyezési eljárás alatt beadott engedélykérelem esetében a döntés meghozatalára. Ilyenek voltak az 5. blokki nukleáris sziget 7 db épületeinek építési engedélyei. Az építési engedélyeket 2022. augusztus 30-án adta ki az OAH.

A Paksi Atomerőmű 5. blokki Konténment beszállító folyosó (50UJG) építési engedélye 

A Paksi Atomerőmű 5. blokki Biztonsági épület (50UKD) építési engedélye

A Paksi Atomerőmű 5. blokki Tolózár szerelvényház (50URS) építési engedélye

A Paksi Atomerőmű 5. blokki Segédépület (50UKA) építési engedélye

A Paksi Atomerőmű 5. blokki Vezénylő épület (50UCB) építési engedélye

A Paksi Atomerőmű 5. blokki Technológiai kiszolgáló épület (50UJE) építési engedélye

A Paksi Atomerőmű 5. blokki Reaktorépület (50UJA) építési engedélye

Az engedély iránti kérelemben igazolni kell, hogy a nukleáris létesítmény a tervezői szándéknak megfelelően készült el, a megvalósult állapot összhangban van a jogszabályokban előírt követelményekkel. Az engedély iránti kérelemhez mellékelni kell a Végleges Biztonsági Jelentés előzetes változatát.

Az üzembe helyezési engedély feljogosít:

·        a fűtőelemkötegek első berakására az atomreaktorba,

·        a nukleáris létesítmény üzembe helyezési programjának végrehajtására,

·        a nukleáris biztonság szempontjából fontos rendszerek, rendszerelemek aktív körülmények közötti próbáinak elvégzésére,

·         az atomerőművi blokk névleges teljesítményen történő üzemeltetésére az üzembe helyezési program sikeres végrehajtását követő időponttól az engedélyben meghatározott időtartamig.

Az üzembe helyezési engedély a kiadásától számított 12 hónapig hatályos. Az üzembe helyezési engedélyezéssel kapcsolatos részletes követelményeket az NBSZ 1.2.4.0100. - 1.2.4.0600. pontjai tartalmazzák.

A nukleáris biztosítéki engedélyezés célja a nukleáris fegyverek (további) elterjedésének – a nukleáris anyagok nem békés célú felhasználásának – megelőzése, felismerése és megakadályozása.

A megelőzés létesítményi szinten a nukleáris fegyverkezés megakadályozását elősegítő, ún. proliferáció-álló műszaki megoldásokkal, a nukleáris anyagok szigorú nyilvántartásának megkövetelésével, adatszolgáltatási kötelezettségek előírásával és hatósági ellenőrzésével, így az eltérítés és/vagy visszaélés korai felismerésének nagy valószínűsége miatti elrettentéssel valósítható meg.

A létesítményi szintű biztosítéki rendszerrel kapcsolatos olyan alapvető jogszabályi követelményeket, amelyeket már a tervezés során figyelembe kell venni, az OAH Sg-2. sz. útmutatója – Új atomerőművi blokk biztosítéki (Safeguards) követelményeinek teljesítéséhez – foglalja össze.

Az első biztosítéki nyilvántartásba vételre irányuló kérelmet az engedélyesnek a fűtőelemkötegek létesítménybe érkezése előtt legalább 7 hónappal be kell nyújtania.

Az engedély iránti kérelemben össze kell foglalni az üzembe helyezési program végrehajtása során szükségessé vált, a Végleges Biztonsági Jelentést érintő változtatásokat, igazolni kell, hogy biztosított a nukleáris létesítményben keletkező radioaktív hulladék – ideértve atomreaktorok esetén a kiégett fűtőelemkötegeket – biztonságos, a tudomány legújabb, igazolt eredményeivel, a nemzetközi elvárásokkal, tapasztalatokkal összhangban levő átmeneti tárolása vagy végleges elhelyezése.

Az üzemeltetési engedély birtokában a nukleáris létesítmény az engedélyben meghatározott feltételekkel és ideig üzemben tartható. A nukleáris biztonsági hatóság az adott nukleáris létesítmény üzemeltetési sajátosságait és egyéb körülményeket figyelembe véve szabja meg az üzemeltetési engedély időbeli hatályát, de az nem lehet hosszabb a nukleáris létesítmény tervezett üzemidejénél. Az üzemeltetési engedélyezéssel kapcsolatos részletes követelményeket az NBSZ 1.2.5.0100. - 1.2.5.0800. pontjai tartalmazzák.