ATDR

SajatosEnaplo


Részletes kereső

Magyarorszag.hu

Kozadat.hu

Szakmagyakorlással kapcsolatos nyomtatványok

Az OAH engedélyeseinek tájékoztatása az atomenergia törvény hatálya alá tartozó építményekkel kapcsolatos szakmagyakorlási tevékenység szabályairól szóló 7/2022 (IV.29.) OAH rendelettel (a továbbiakban: Rendelet) kapcsolatban

A Rendelet hatálya

2016. augusztus 1-től az Atomtörvény (továbbiakban Atv.) 18/D §-a szerinti tevékenység (az atomtörvény hatálya alá tartozó építményekkel, létesítményekkel kapcsolatos építészeti-műszaki szakértői, építészeti tervezői, építészeti műszaki ellenőri és építész felelős műszaki vezetői) végzéséhez szükséges szakmagyakorlási alkalmasság megállapítására és a nyilvántartásba vételre irányuló eljárást a 184/2016 (VII.13.) kormányrendelet szabályozta.

2022. május 1-től hatályos a 7/2022 (IV.29.) OAH rendelet, mely az azóta hatályon kívül helyezett 184/2016 (VII.13.) kormányrendeletet felváltotta.

A korábban nyilvántartásba vett szakmagyakorlók a nyilvántartási számuk megtartásával a lejárati időig ugyanúgy folytathatják tevékenységüket, mint eddig.

Területi hatálya: a rendelet vonatkozik mind a magyarországi, mind az Európai Uniós, mind pedig a 3. országbeli szakmagyakorlókra. A Rendelet hatálya nem érinti az Európai Uniós tagállamok, és az Európai Gazdasági Térségben részes államok szolgáltatóinak Európai Uniós jogát a szabad szolgáltatáshoz, a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvénynek rendelkezéseivel összehangban.

A Rendelet alkalmazása folyamatban lévő ügyek esetén:

A 2022.05.01. előtt beadott kérvények esetében a 184/2016 (VII.13.) kormányrendelet alapján az OAH által kiadott nyilvántartási számmal kell rendelkezni a szakmagyakorlási tevékenységek végzése esetén.

Ha a beadott kérvények keltezése a hatályba lépés utáni, akkor a teljes eljárásban az Atv. és jelen Rendelet előírásai az irányadók.

A nyilvántartásba vételi eljárás legfontosabb szabályai

A szakmagyakorlásra alkalmasság megállapítására és a nyilvántartásba vételre irányuló eljárás az Atv. szerinti engedélyes kérelmére indul.

Az ügyintézési határidő a kérelem beérkezését követő munkanapon kezdődik. Az OAH a kérelemmel kapcsolatos határozatát vagy az eljárást megszüntető végzését az ügyintézési határidő megkezdésétől számított 60 napon belül hozza meg.

A kérelemhez csatolandó dokumentumokat - amennyiben azok nem magyar nyelven készültek - hiteles, magyar nyelvű fordításukkal együtt kell benyújtani. A kérelemhez csatolt dokumentumokat, 2018.05.31 után, már csak közjegyző/az iratot eredetileg kiállító szerv, szervezet vagy oktatási intézmény által történő hitelesítés esetén fogadja el a Hivatal.

Az OAH a beérkezést követően haladéktalanul ellenőrzi, hogy a kérelem megfelel-e a rendeletben foglalt követelményeknek. Ha a kérelem nem felel meg akkor az OAH a kérelmezőt hiánypótlásra szólítja fel legfeljebb 15 napos határidő kitűzése mellett. Az OAH a kérelmet elutasítja és megszünteti az eljárást ha:

a.        a hiánypótlásra megadott határidő eredménytelenül telt el,

b.        az engedélyes a kérelmet ismételten hiányosan nyújtja be,

c.        a kérelmezett személy szakmagyakorlási alkalmassága nem állapítható meg.

A referenciák benyújtásánál szeretnénk felhívni az engedélyesek képviselőit, hogy a referenciát a Rendeletben meghatározott megrendelő aláírásával kell igazolni. (Megrendelő: jelenleg működő nukleáris létesítmény megrendelője és/vagy üzemeltetője EGT-államban és nem EGT-államban.)

Kérjük, az alább felsorolt kritériumok teljesülésére fokozottan figyeljenek a kérelem benyújtásakor!

· Referenciaként csak olyan tevékenységet tud az OAH elfogadni, melyet a szakmagyakorló a jogszabályok betartásával, szakmagyakorlási jogosultságok meglétével végzett.

· A kérelemben megjelölt összes szakterülethez kapcsolódóan szükséges referenciát benyújtani.

· A szakmagyakorlásra jogosító okiratok csatolása minden kérelmezett szakterülethez, és minden referencia igazoláshoz kapcsolódóan szükséges.


Az OAH a szakmagyakorlási alkalmasságot megállapítja és a szakmagyakorlót, illetve a szakmagyakorló céget nyilvántartásba veszi, amennyibe a szakmagyakorló, illetve a szakmagyakorló cég a rendeletben megfogalmazott szakmagyakorláshoz szükséges dokumentumokat az eljárási szabályoknak megfelelően (7/2022, 4§, 5§, 7§, 9§), hiánytalanul benyújtja és ezek alapján megállapítható a szakmagyakorlásra való alkalmasság.

Itt szeretnénk felhívni mind a szakmagyakorló természetes személyek, mind a szakmagyakorló cégek figyelmét a rendelet 9§ (1) c) pontjára mely szerint a kérelem melléklete egy nyilatkozat melyben a szakmagyakorló természetes személy, vagy a szakmagyakorló cég nyilatkozik arról, hogy „a nyilvántartásba vételhez kötött tevékenységet Magyarország területén az adott tevékenységre irányadó hatályos jogszabályok rendelkezései, valamint egyéb szakmai, hatósági előírások, továbbá a vonatkozó érvényes szabványok előírásainak betartásával végzi.”

E nyilatkozat eredeti, a szakmagyakorló saját kezű aláírásával ellátott példányát az engedélyesnek el kell juttatni a Hatósághoz.

A kérelemhez továbbá csatolni kell, a származási ország jogszabályainak megfelelő igazolást, mely alapján kétséget kizáróan megállapítható, hogy a szakmagyakorlóval szemben nem áll fenn az Atv. 11. § (3), (4) bekezdésében meghatározott kizáró ok.

E dokumentumnak is az eredeti példányát kérjük csatolni a kérelemhez.

A szakmagyakorlásra való alkalmasság megállapítása és a nyilvántartásba vételt követően a szakmagyakorló természetes személy, illetve a szakmagyakorló cég megkapja a szakmagyakorlási tevékenységhez szükséges nyilvántartási számot valamint a nyilvántartásba vétel időtartamát.

Jogkövetkezmények

„A Hatóság a nyilvántartásba vett szakmagyakorló vagy szakmagyakorló cég tevékenységét az általa lefolytatott építésügyi és építésfelügyeleti hatósági ellenőrzés keretében ellenőrzi annak érdekében, hogy a szakmagyakorlási tevékenységet csak az arra jogosult végezze.”

Mind a szakmagyakorló természetes személy, mind a szakmagyakorló cég a kérelmében benyújtott adatokban bekövetkezett változást köteles haladéktalanul jelenteni az engedélyes felé. Az engedélyes az adatváltozást a változást igazoló okiratok rendelkezésére állását követő 8 napon belül köteles a változásról tájékoztatni az OAH-t. A Hivatal a változást haladéktalanul átvezeti.

Amennyiben az OAH tudomására jut, hogy a szakmagyakorló, illetve a szakmagyakorló cég nem tett eleget az adatváltozási bejelentésre vonatkozó kötelességének, úgy jogsértést követ el. Ezért a Hatóság figyelmeztetésben részesíti a szakmagyakorlót, illetve a szakmagyakorló céget.

Figyelmeztetéssel él az OAH azokban az esetekben is, ha az OAH tudomására jut, hogy a szakmagyakorló, illetve a szakmagyakorló cég a tevékenységét a 9. § (1) bekezdés c) pontjának megsértésével (vagyis a szakmagyakorlás során a Magyarország területén az adott tevékenységre irányadó hatályos jogszabályok rendelkezései, valamint egyéb szakmai, hatósági előírások, továbbá a vonatkozó érvényes szabványok előírásainak nem megfelelően) végzi.

Az OAH megtiltja a szakmai tevékenység folytatását és haladéktalanul törli a tevékenységet folytató szakmagyakorlót vagy szakmagyakorló céget a nyilvántartásból, amennyiben:

a)        a szakmagyakorló vagy a szakmagyakorló cég nyilvántartásba vételét követően merült fel olyan tény vagy adat, amely az alkalmasság megállapítását és a nyilvántartásba vételt nem tette volna lehetővé,

b)        a jogszabályban előírt alkalmassági feltételekkel már nem rendelkezik,

c)        a nyilvántartásba vételi kérelemhez csatolt dokumentumokban valótlan adatközlést vagy nyilatkozatot tett, és ezt bármely hatáskörrel rendelkező hatóság által végzett ellenőrzés igazolja, vagy

d)        a Hatóság - a (3) bekezdés szerint - ismételt figyelmeztetést tesz.

Szeretnénk kihangsúlyozni, hogy az ismételt figyelmeztetés, a fenti d, pont értelmében, a szakmagyakorlástól való eltiltást vonja maga után!Tájékoztató az OAH által vezetett szakmagyakorlási névjegyzékbe vétel meghosszabbításáról

Azon szakmagyakorlók, akik szerepelnek az OAH névjegyzékében, és a Szakmagyakorlásra alkalmasságot megállapító határozatuk szerint szakmagyakorlási engedélyük hamarosan lejár, kérelmezhetik a nyilvántartásba vétel meghosszabbítását.

A hosszabbítási kérelmet az eredeti kérelemhez hasonlóan csak engedélyesen keresztül nyújthatják be a szakmagyakorlók.

A hosszabbítási kérelemhez csatolni szükséges az Egyszerűsített formanyomtatványt a szakmagyakorló személyes adataival, mely letölthető az OAH honlapjáról.

Csatolni kell egy új referenciaigazolást, melyben kiemelik, hogy mely referenciákat végezte a szakmagyakorló az OAH névjegyzékbe vétele után. Amennyiben a szakmagyakorló 1 éves nyilvántartással rendelkezett, és a nyilvántartási idő alatt nem végzett új, referenciának minősülő tevékenységeket, úgy a nyilvántartásba vétel maximum további 1 évig a régi referenciák alapján meghosszabbítható. A korábbi referenciákat csak az első hosszabbításnál, és csak egy éves nyilvántartásba-vételi időnél tudjuk elfogadni. A referenciaigazolást abban az esetben is eredeti, cégszerű aláírással ellátva kell csatolni a hosszabbítási kérelemhez, ha csak a régi tevékenységek szerepelnek rajta.

A hosszabbítási kérelemhez csatolni kell még egy új erkölcsi bizonyítványt is a Rendelet 7. § (2) bekezdése szerint.

A hosszabbítási kérelemhez szintén csatolni kell a szakmagyakorló nyilatkozatát a Rendelet 9. § (1) bekezdés c) pontja szerint. A nyilatkozat mintája az OAH honlapján, a letölthető dokumentumok között megtalálható.

Kérjük, hogy a hosszabbítási kérelem az eredeti, OAH által adott jogosultság lejárta előtt érkezzen be Hivatalunkhoz.

Tájékoztató az elektronikus ügyintézésre való áttérés rendjéről a szakmagyakorlási jogosultsági kérelem benyújtásánál

2018. január 01. napjától az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény kötelezővé tette az OAH minden gazdálkodó szervezet (engedélyesek) és költségvetési szerv számára az elektronikus ügyintézést. Az elektronikus ügyintézés kapcsán mind az OAH-ban, mind a benyújtó engedélyeseknél informatikai fejlesztéseket kell végrehajtani. Az OAH ezért 2018. szeptember 01. napjáig meghosszabbítja az engedélyesek számára felajánlott türelmi időt. A kijelölt határidőig az átállás folyamatosan történik meg, ezért amint egy lépés teljesen elektronikussá válik, úgy az onnan származó dokumentumokat már a megfelelő formában szükséges benyújtaniuk az engedélyeseknek.

Az elektronikus ügyintézéshez kapcsolódó kötelezettségek:

A kérelmet az ATDR rendszer szakmagyakorlás pontja alatt, elektronikusan kell továbbítani a hivatal felé, ahol a kérelmező azonosító névvel, jelszóval és PIN kóddal lép be a felületre, tehát a kérelem hitelesítése ezúton megtörténik. Felhívjuk a figyelmet, hogy az egyszerűen szkennelt dokumentum nem felel meg az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 103. §-ának, a papír alapú iratok hiteles elektronikus irattá történő átalakításáról szóló szabályainak. Csak a 103. § szabályai szerint előállított elektronikus irat bizonyító ereje egyezik meg a papír alapú iratéval, ezért az alábbiak szerint kell eljárnia a kérelmező szakmagyakorlóknak és az engedélyeseknek:

Formanyomtatvány, a szakmagyakorló saját kezűleg aláírt nyilatkozata:

A formanyomtatványt és a honlapunkról letölthető nyilatkozatot a szakmagyakorlónak aláírásával kell ellátnia, majd ezekről hiteles elektronikus másolatot kell készíttetnie. Ennek egyik módja a közjegyzői hitelesítés, ahol nagyon fontos kiemelni, hogy elektronikus hitelesítést kérnek!

Végzettséget igazoló dokumentum (diploma, oklevél):

Az oklevélből a formanyomtatványhoz hasonló módon lehet hiteles elektronikus másolatot készíttetni. Hiteles elektronikus másolat kérhető a közjegyzőnél, vagy a dokumentumot eredetileg kiállító szervnél.

Erkölcsi bizonyítvány:

Az erkölcsi bizonyítvány ügyfélkapun keresztül már igényelhető hiteles elektronikus formában is, kérjük a szakmagyakorlókat, hogy ezt a változatot igényeljék!

Szakmagyakorlásra jogosító okirat:

A Magyar Mérnöki Kamara és a Magyar Építész Kamara területileg illetékes kamaráitól lehetőség szerint ne papír alapú, hanem elektronikusan kiállított igazolást kérjenek, és jelezzék, hogy az OAH-s jogosultság igényléséhez szükséges tartalmú igazolást kérnek! Az igazolásból egyértelműen derüljön ki, hogy a szakmagyakorlási jogosultságot mikor szerezte meg a szakmagyakorló, valamint a jogosultság folyamatossága és jelenlegi érvényessége.

Referenciaigazolás:

A referenciaigazolás előállítása azon engedélyes feladata, aki az adott munkákat a szakmagyakorlónak igazolja. Amennyiben nukleáris referenciát igazol az engedélyes, úgy a referenciaigazolás előállítása kétféleképpen történhet:
- A referenciaigazolást elkészítik papír alapon, cégszerű aláírással ellátva, majd az így elkészített papír dokumentumból hiteles elektronikus másolatot készítenek (a 2015. évi CCXXII. törvény az elektronikus ügyintézés és bizalmi szolgáltatások általános szabályairól 102. és 103. §-a alapján), melyet továbbítanak a kérelem részeként.
- A referenciaigazolás elkészíthető teljesen elektronikusan is. Ennél a megoldásnál a felsorolt projekteket nem szükséges külön cégszerű aláírással ellátni, elegendő az egész dokumentumot cégszerű hitelesítéssel ellátni, és azt csatolni a kérelem részeként.

Amennyiben a Rendelet 2. § 5. pont szerinti „referenciával nem rendelkező szakmagyakorló” kéri felvételét az OAH névjegyzékébe, úgy az ehhez benyújtandó nem nukleáris referenciát papír alapon előállíthatja, cégszerű aláírással elláthatja és hiteles elektronikus másolatot készíthet belőle a cég, melynél a szakmagyakorló a gyakorlati ideje alatt alkalmazásban állt, illetve az így előállított papír alapú igazolásról hiteles elektronikus másolatot készíthet közjegyző. A kérelemhez ebben az esetben szükséges még csatolni egy olyan szakmagyakorló igazolását is, aki a kérelmezővel azonos szakterületen már szerepel az OAH nyilvántartásában. Ebben a nyilatkozatban a nyilvántartásba vett szakmagyakorló nyilatkozik, hogy a kérelmező szakmagyakorló a felügyelete alatt minimum 6 hónapon keresztül nukleáris szakmai tevékenységet végzett. Ebből a nyilatkozatból szintén szükséges hiteles elektronikus másolatot készíteni – amennyiben az aláíró, OAH nyilvántartásában már szereplő szakmagyakorlónak a saját jogán ilyen lehetősége nincs, úgy hiteles elektronikus másolatot készíthet az eredeti dokumentum egyidejű bemutatásával a közjegyző.

Az E-Ügyintézés menüpontot ide kattintva közvetlenül is elérheti. További kérdés esetén az alábbi telefonszámon kaphatnak bővebb tájékoztatást: 06/1-436-4973